Pravila nagradne igre, uvjeti korištenja i pravila privatnosti

Pro mimato d.o.o.
Oranice 36,
10090 Zagreb
OIB: 21315367878
MBS: 00694118

KLASA: UP/I-460-02/21-01/540
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 01. prosinca 2021.

Temeljem članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, NN 35/13, NN 158/13, NN 41/14,

143/14) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), Pro mimato d.o.o. iz Zagreba,

Oranice 36, OIB: 30750621355, utvrđuje sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE „OSVOJITE TIPSKE AUTO PRESVLAKE BY PRO MIMATO“

Članak 1

Priređivač

Nagradnu igru pod nazivom „OSVOJITE TIPSKE AUTO PRESVLAKE BY PRO MIMATO“ (u daljnjem tekstu: „Nagradna igra“) organizira i provodi tvrtka Pro Mimoto d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Priređivač“).

Članak 2

Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha Nagradne igre je promocija trgovačkog društva Pro Mimato d.o.o.

Nagradna igra ima samo jedno kolo i traje od 15. prosinca 2021. godine do 15. siječnja 2022. godine (uključujući oba datuma).

Članak 3

Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Članak 4

Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se od:

1. 3 komada auto presvlaka iz proizvodnje tvrtke Pro Mimato d.o.o.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3.090,00 kn i na tu će vrijednost priređivač nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5

Mehanika nagradne igre

A. Način sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje u razdoblju od od 15. prosinca 2021. godine do 15. siječnja 2022. godine, prijave svoje sudjelovanje putem web stranice www.autobutik.hr (trenutno u izradi)

Uvjeti sudjelovanja:

B. Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada je javno, a održat će se 17.siječnja 2022. u prostorijama uprave Priređivača u 12:00 sati u prisutnosti tri predstavnika Priređivača nagradne igre.

Sve zaprimljene prijave spremaju se u jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada.

Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika.

U slučaju da je više nagrada nego sudionika, višak nagrada bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku 8 dana od obavljenog javnog natječaja.

O izvlačenju bit će sastavljen zasebni zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja.

C. Preuzimanje nagrada

Za preuzimanje nagrade dobitnik je dužan predočiti osobnu iskaznicu.

Dobitnik će biti obavIješten o osvojenoj nagradi pisanim putem. Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, najkasnije 30 dana od objave.

Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pisanim putem obaviješten o dobitku koji mora podići u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti.

Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodijeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5.000,00 kn postupiti u skladu sa Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne Novine 8/10; odredbe članaka 11. i 15.)

Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 6

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača nagradne igre te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7

Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom prema ovom Ugovoru su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8

Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade.

Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 9

Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 10

Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, e-mail, telefon i sl. mogu od strane Priređivača objaviti. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Priređivač može komunicirat i s njima putem SMS-a i/ili e-maila u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 2 mjeseca nakon završetka nagradne igre.

Članak 11

Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici www.autobutik.hr

Članak 13

Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici www.autobutik.hr

na dan 17 . siječnja 2022. godine.

Članak 14

Prenosivost nagrade

Dobitnik ne može prenijeti nagradu na drugu osobu.

Članak 15

Zaštita osobnih podataka

Sudionici dobrovoljno i samoinicijativno dostavljaju svoje podatke u svrhu sudjelovanja u nagradnoj igri.

Obrada podataka sudionika je nužna u svrhu provedbe nagradne igre te je s toga obrada podataka sudionika nužan preduvjet sudjelovanja u nagradnoj igri.

Sudionik prijavom na nagradnu igru daje privolu za obradu svojih osobnih podataka Administratoru nagradne igre. Administrator nagradne igre obrađuje sve osobne podatke u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Sudionik ima pravo od Administratora nagradne igre zatražiti pristup osobnim podacima i njihov ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na sudionika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka, sve skladu s važećim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Sudionik ima pravo danu privolu povući u svako doba dostavom pisane izjave o povlačenju na mail adresu pro-mimato@pro-mimato.hr ili poštom na adresu Administratora nagradne igre.

U slučaju povlačenja privole, isto nema utjecaj na zakonitost do tada izvršene obrade podatka. Sva svoja prava, u svojstvu ispitanika, sudionik može ostvarivati putem pro-mimato@pro-mimato.hr

Sudionik ima pravo u slučaju da njegov prigovor vezan uz obradu osobnih podataka ne bude prihvaćen po Administratoru nagradne igre ili kad nije zadovoljan načinom rješavanja, podnijeti zahtjev za zaštitom povrede prava nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Administrator nagradne igre će dostaviti Priređivaču nagradne igre podatke osoba koje su dobitnici nagrada u svrhu realizacije nagrade a u skladu s ovim pravilima.

Uskrata davanja navedenih osobnih podatka ima za posljedicu nemogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri.

Osobni podaci sudionika nagradne igre biti će u potpunosti izbrisani iz svih zbirki kako Priređivača tako i „Administratora“ nagradne igre, najkasnije u roku od 6 mjeseci od završetka nagradne igre.

Članak 16.

Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može odgoditi ili prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača.

Članak 17.

U slučaju spora

Priređivač ili bilo koje poduzeće angažirano od strane priređivača za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.

Priređivač i Administrator ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Priređivač će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade (članak 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre Priređivač ni Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Priređivač nagradne igre:

Pro mimato d.o.o.
Oranice 36,
10090 Zagreb
OIB: 30750621355
MBS: 080030408